Русский  >>  فارسی  >>  Шанбе 19 август 2017, 06:49

САД БАЙТ

10 март 2012, 06:07

Чун теғ ба даст орӣ, мардум натавон кушт, Наздики Худованд бадӣ нест фаромӯшт.

****
Он чӣ мардонро кунад рӯбаҳмизоҷ,
Эҳтиёҷ аст, эҳтиёҷ аст, эҳтиёҷ.

****

Марди озоде, ки донад хубу зишт,
Менағуҷад рӯҳи ӯ андар биҳишт.

****

Тавба аз аъмоли номаҳмуд кун,
Эй зиёнандеш, фикри суд кун.

****

Ҳадиси дуруст охир аз Мустафост,
Ки бахшоишу хайр дафъи балост.

****

Гар аз дилбаре дил ба танг оядат,
Дигар ғамгусоре ба чанг оядат.

****

Он миллате ба роҳи саъодат ниҳад қадам,
К- ӯ худ ба фикри модару фардои модар аст.

****

Ба ҳиҷрон Сайфи Фарғонӣ машав навмед аз васлаш,
Ки доим дар ақиб бошад баҳоре мар зимистонро.

****

Макун такя бар мулку ҷоҳу ҳашам,
Ки пеш аз ту будасту баъд аз ту ҳам.

****

Ҳаркӣ аз банди худӣ вораст, мурд,
Ҳаркӣ бо бегонагон пайваст, мурд.

****

Сири шериро нафаҳмад гову меш,
Ҷуз ба шерон кам бигӯ асрори хеш.

****

Манзили мақсуд агар хоҳӣ ба роҳи рост рав,
Кай расад боре ба манзил чунки бошад бор каҷ.

****

Мӯъмин аз азму таваккул қоҳир аст,
Гар надорад ин ду ҷавҳар кофир аст.

****

Ғаму шодмонӣ намонад, валек,
Ҷазои амал монаду номи нек.

****

Чу бинӣ, ки ёрон набошанд ёр,
Ҳазимат зи майдон ғанимат шумор.

****

Ба ранҷ андар аст, эй хирадманд, ганҷ,
Наёбад касе ганҷ, нобурда ранҷ.

****

Дили зердастон набояд шикаст,
Мабодо, ки рӯзе шавӣ зердаст.

****

Камол он аст, ки аз худ бошӣ огоҳ,
Чӣ дар саҳро, чӣ дар хилват, чӣ дар роҳ.

****

Оҳ аз он қавме, ки аз по дарфитод,
Миру султон зоду дарвеше назод.

****

Ҳаркӣ бо душмании халқ равон аст чу баҳр,
Зуд бошад, ки сари хеш чу гирдоб хӯрад.

****

Ба даст овардани дунё ҳунар нест,
Яке гар тавонӣ дил ба даст ор.

****

Дониш андар дил чароғи равшан аст,
В- аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст.

****

Суханро вазну тамкини замин бояд,
Суханро санъати сеҳрофарин бояд.

****

Мактаб сабаби ҳаёт бошад,
Мактаб сабаби наҷот бошад.

****

Заҳр бодо шири модар бар касе,
К-ӯ забони модарӣ гум кардааст.

****

Тифлию домони модар хуш биҳиште будааст,
То ба пойи худ равон шудем, саргардон шудем.

****

Ҳаркӣ хандонад ятими хастаро,
Боз ёбад ҷаннати дарбастаро.

****

Қадри устод аз падар беш аст,
В- аз падар устод дар пеш аст.

****

Эй нури чашми ман, сухане ҳаст гӯш кун,
То соғарат пур аст, бинӯшону нӯш кун.

****

Гарат зиндагонӣ набиштаст дер,
На морат газояд, на шамшеру шер.

****

Надонистӣ, эй кӯдаки худписанд,
Ки мардон зи хидмат ба ҷое расанд.

****

Ба он мӯъмин Худо коре надорад,
Ки дар тан ҷони бедоре надорад.

****

Ангушт макун ранҷа ба дар куфтани кас,
То кас накунад ранҷа ба дар куфтанат мушт.

****

Ҳакимонро баҳо камтар ниҳоданд,
Ба нодон ҷилваи мастона доданд.

****

Хатоҷӯён хатои худ биҷӯед,
Ба олам бехато ғайр аз Худо нест.

****

Ғарбиёнро шеваҳои соҳирист,
Такя ҷуз бар хеш кардан кофирист.

****

Ба дӯзах барад мардро хӯйи зишт,
Ки ахлоқи нек омадаст аз биҳишт.

****

Пароканда лашкар наояд ба кор,
Дусад марди ҷангӣ беҳ аз сад ҳазор.

****

Дарси муаллим ар бувад замзамаи муҳаббате,
Ҷумъа ба мактаб оварад тифли гурезпойро.

****

Дареғ аст рӯй аз касе тофтан,
Ки дигар нашояд чун ӯ ёфтан.

****

Аз ғуломӣ дил бимирад дар бадан,
Аз ғуломӣ рӯҳ гардад бори тан.

****

Одамон аз дӯстӣ ёбанд бахт,
Душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт.

****

Гар касе шабҳо хурад дуди чароғ,
Гирад аз илму фану ҳикмат суроғ.

****

Мисли ҳайвон хурдан осудан чӣ суд,
Гар ба худ маҳкам наӣ, будан чӣ суд.

****

Осоиши ду гетӣ тафсири ин ду ҳарф аст,
Бо дӯстон мурувват, бо душманон мадоро.

****

Шерри нарро меш кардан мумкин аст,
Ғофилаш аз хеш кардан мумкин аст.

****

Ман аз беқадрии хори сари девор донистам,
Ки нокас кас намегардад, аз ин боло париданҳо.

****

Хирс мулло мешавад аз зарби чӯб,
Беадабро ҳар куҷо ёбӣ бикӯб!

****

Асри ман донандаи асрор нест,
Юсуфи ман баҳри ин бозор нест.

****

Ҷаннат, ки ризои мо дар он аст,
Дар зери қудуми модарон аст.

****

Дар тааҷҷуб мешавам аз қисматам гоҳе ҳанӯз,
Дастгири ҳаркӣ будам, охир гиребонгир шуд.

****

Бар қазо кам неҳ баҳона, эй ҷавон,
Ҷурми худро чун ниҳӣ бар дигарон.

****

Гуфт Пайғамбар, ки ҷаннат аз Илоҳ,
Гар ҳамехоҳӣ зи кас чизе махоҳ.

****

Ҷонвар фарбеҳ шавад, лек аз алаф,
Одамӣ фарбеҳ зи изз асту шараф.

****

Шикасти шишаи дилро магӯ, ки садое нест,
Ин садо ба қиёмат баланд хоҳад шуд.

****

Бартар аз гардун мақоми одам аст,
Асли таҳзиб эҳтироми одам аст.

****

Зи нопокзода мадоред умед,
Ки зангӣ нагардад ба шустан сафед.

****

Ба дунёе, ки мардонаш асо аз кӯр медузданд,
Мани нодони хушбовар ҳақиқат ҷустуҷӯ дорам.

****

Доно ба ҳар диёр азизу мукаррам аст,
Лаънат бар он диёр, ки нодон бувад азиз.

****

Набошад ҳаме неку бад пойдор,
Ҳамон беҳ, ки некӣ бувад ёдгор.

****

Бад- он кас, ки ҷонаш зи дониш тиҳист,
Ситеҳиданат мояи аблаҳист.

****

Ҳама чиз пирӣ пазирад, бидон,
Магар дӯстӣ, ки он бувад ҷовидон.

****

Чу аз оштӣ шодӣ ояд ба чанг,
Хирадманд ҳаргиз накӯшад ба ҷанг.

****

Ройи матлаб зи бузургони кӯҳансол талаб,
Обҳо соф дар айёми хазон мегарданд.

****

Ошиқон шабзиндадору дузд ҳам шабзиндадор,
Ҳарду бедоранд, аммо ин куҷову он куҷо?

****

Таъна аз кас хуш набошад, гарчӣ ширингӯ бувад,
Захми най бар дида сахт аст, ар ҳама найшакар аст.

****

Чӣ нохуш бувад дӯстӣ бо касе,
Ки моя надорад зи дониш басе.

****

Ҳеч ганҷе нест аз фарҳанг беҳ,
То тавонӣ рӯй бар ин ганҷ неҳ.

****

Зи гуфтору кирдору аз хӯйи зишт,
Касе надравад хуб, агар зишт кишт.

****

Мардӣ набувад фитодаро пой задан,
Гар дасти фитодае бигирӣ, мардӣ.

****

Бода дар хум кӯҳна чун гардад давоӣ мешавад,
Духтари раз пир чун шуд, мумиёӣ мешавад.

****

Биё то қадри якдигар бидонем,
Ки то ногаҳ зи якдигар намонем.

****

Пушаймонӣ аз карда як бор бас,
Ҳалоҳил дубора нахӯрдаст кас.

****

Бикӯшеду хубӣ ба кор оваред,
Чу дидед сармо, баҳор оваред.

****

Суханро ҷойгаҳ бингар, пас он гаҳ гӯ, агар донӣ,
Замоне дар тафаккур беҳ, ки умре дар пушаймонӣ.

****

Дар ҷунун девонаро данге бас аст,
Хонаи пуршишаро санге бас аст.

****

Киштии мо бекасон рӯзе, ки дар гирдоб монд,
Нохудо раҳме накард, аммо Худое доштем.

****

Ҳаркӣ шуд аз ҳамзабони худ ҷудо,
Бенаво шуд, гарчӣ дорад сад наво.

****

Асо аз ростӣ ҳар дам ба гӯши пир мегӯяд,
Дигар дар хоб хоҳӣ дид, айёми ҷавониро.

****

Назарро нағз кун, то нағз бинӣ,
Гузар аз пӯст кун, то мағз бинӣ.

****

Ба номи накӯ гар бимирам равост,
Маро ном бояд, ки тан маргрост.

****

Сухан бифканад минбару дорро,
Зи сӯрох берун кашад морро.

****

Ҳамон дӯстӣ бо касе кун баланд,
Ки бошад ба сахтӣ туро ёрманд.

****

Биёмӯз то зиндаӣ рӯзу шаб,
Чунин гуфт доно, ки бикшод лаб.

****

Ростиро набувад ҳеч заволе ба ҷаҳон,
Сарв агар хушк шавад, боз асо мегардад.

Таҳияи Толибшоҳи Сайидзода


Шарҳи худро бинависед:

Ном:*
E-Mail:
Матни шарҳ:

Матолиби ҳамсон:


Дар бораи мо

"Озодагон" нахустин хабаргузории хусусии тоҷикист, ки дар бархе аз кишварҳои Шӯравии пешин сабти ном шуда, мақоми минтақаиро касб кардааст. Хабаргузорӣ дар ҳоли ҳозир бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва ҳуруфи форсӣ хабар нашр мекунад.

Нишонӣ: Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозӣ-16;

Телефон: (+992) 50 20 777 88; (44) 600 10 60;

E-mail: ozodagonweb@gmail.com


Разработка и дизайн сайта: «SmartMedia»

Ҳафтанома

Cаҳифаҳои вижа

Мо дар Фейсбук!